Silicone Emulsion

      เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ  Momentive แบรนด์เคมีภัณฑ์ระดับโลก ที่จัดจำหน่าย สารปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการผลิต หรือ (Silicone Emulsion) ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่สามารถใช้เป็นสารลดฟองในกระบวนการผลิตได้ รวมไปถึงเป็นสารปรับปรุงประสิทธิภาพในการรับแรง หรือเป็นสารเสริมแรง (Impact Modifier)  

      บริษัทของเราจำหน่ายสาร Silicone Emulsion สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ถุงมือแพทย์ รวมไปถึง สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
( Non – Food ) เช่น ถุงมือทั่วไป, ปิโตรเคมี เป็นต้น