UKEM Activities

Event Activities

ทางบริษัทได้มีการออกงานแสดงสินค้า พบปะลูกค้าและนำเสนอสินค้าของบริษัท
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และเพื่อขยายกิจการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น