SERVICES

  • การแนะนำทางด้านผลิตภัณฑ์
  • คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอพร้อมแนวทางแก้ไข
  • การวัดผลการใช้งานทางห้องปฏิบัติการ
  • วิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานและมากประสบการณ์
  • การแนะนำข้อมูลทางด้านเทคนิค
  • การฝึกอบรมให้ความรู้กับลูกค้า

Portfolio